top of page

Verzekeringsformulier

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
In overeenstemming met de wet betreffende de vrijwilligers van 3 juli 2005.

 
Organisatie:


Naam: Dorpsraad Walem vzw

 
Taken van de vrijwilliger:


Eenmalige medewerking aan evenement: Waloween
Datum: 28/10/2023
Plaats: Walem
Medewerking omvat: Algemene hulp op het terrein (detail zie takenlijst)

 
Verzekering:

Verplichte verzekering:AG verzekeringen (BurgerlijkeAansprakelijkheid Nr03/99.576.314/006)

Vergoedingen:
  • De organisatie betaalt geen vergoeding

  • De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandigen van de juiste bewijsstukken: n.v.t.

  • In natura: n.v.t.

 
Aansprakelijkheid:

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, indien de aansprakelijkheid van de vrijwilliger bewezen is. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Wederzijdse rechten en plichten:

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,... De vrijwilliger brengt de bevoegde instantie op de hoogte van zijn vrijwillige activiteiten om, zo nodig, voorafgaandelijk een toestemming te verkrijgen alvorens te starten met de vrijwillige activiteiten.

Hiermee wordt o.a. bedoeld:

  • de RVA als de vrijwilliger werkloosheidsuitkeringen geniet

  • het ziekenfonds als de vrijwilliger ziekte- of invaliditeitsuitkeringen geniet

  • het OCMW als de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt

Voor minderjarige medewerkers geldt dat een ouder/voogd van de minderjarige tekent voor toestemming.

De organisatie heeft recht op een correct deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,... (zie algemene afspraken)

 
JA, IK HELP GRAAG MEE
EN WIL ME VERZEKEREN DOOR DIT FORMULIER IN TE VULLEN
Vrijwilliger - Verzekering

Je bent nu officieel een vrijwilliger.

bottom of page